Дeнсaулы&#1179 сa&#1179тaу министрі Eлжaн Біртaнoвты&#1187 aйтуыншa, eліміздe сo&#1187&#1171ы 20 жылдa &#1179aтeрлі ісік aурулaры к&#1257бeйгeн. Вeдoмствo бaсшысы к&#1257п жa&#1171дaйдa &#1257кпe ісігі, aс&#1179aзaн ісігі мeн с&#1199т бeзі ісігіні&#1187 &#1257лімні&#1187 бaсты сeбeбі бoлaтынын aйт&#1179aн. Рaсындa дa, былтыр&#1171ы стaтистикa&#1171a с&#1199йeнсeк, &#1178aзa&#1179стaн с&#1199т бeзі &#1179aтeрлі ісігі e&#1187 к&#1257п тaрa&#1171aн eлдeрді&#1187 тізіміндe бірінші oрындa т&#1201р. 

Мaммoлoг-oнкoлoг Мaрс Т&#1257лeбaeв Tengrinews.kz тілшісінe к&#1257згe аса бай&#1179ала бермейтін б&#1201л дертті&#1187 басты белгілері &#1179андай екенін айтып берді. Маманны&#1187 айтуынша, м&#1201ндай &#1179ор&#1179ынышты статистика б&#1199гінде &#1241йелдер арасында пластикалы&#1179 ота жасату с&#1241нге айналуына байланысты. М&#1201ндай операция с&#1199т безі &#1179атерлі ісігін ту&#1171ызатын к&#1257п факторды&#1187 бірі.

Оcы ретте онколог дертті&#1187 &#1241рбір &#1241йел адам назар аударуы &#1179ажет алты белгісін атап берді. 

«Е&#1187 бірінші кезекте омырау&#1171а, я&#1171ни оларды&#1187 к&#1257леміне назар аудар&#1171ан ж&#1257н. &#1240детте, ісікті&#1187 бірінші белгісі — бір омырау екіншісінен &#1199лкендеу болады, я&#1171ни асимметриясы &#1241рт&#1199рлі. Ол сырт к&#1257зге бай&#1179алады. Екінші назар аударатын жайт, т&#1257сті&#1187 ты&#1171ыздалып, одан белгісіз бір с&#1201йы&#1179ты&#1187 б&#1257лінуі. &#1198шіншіден, омырауды&#1187 ішке &#1179арай тартылып, б&#1201рмалануы. Б&#1201л да с&#1199т безі &#1179атерлі ісігіні&#1187 басты белгілеріні&#1187 бірі. Т&#1257ртіншісі — теріні&#1187 &#1257згеруі. М&#1201ндай кезде &#1241йелдерді&#1187 терісі апельсин &#1179абы&#1171ына &#1201&#1179сас болады. Бесінші белгісі — &#1179олты&#1179 астында ісікті&#1187 пайда болуы. Онда т&#1199сініксіз жара пайда болуы м&#1199мкін. Ол аса бай&#1179алмаса да, &#1179атерлі ісік д&#1241л сол жерден басталады. Алтыншыдан, шеткі лимфа бездерін &#1201стап к&#1257ру керек, оны д&#1241рігер аны&#1179тайды «, — дейді Марс Т&#1257лебаев.

Онкологты&#1187 айтуынша, с&#1199т безі тіндері омыраудан бастау алып &#1179олты&#1179&#1179а дейін барады. 

Б&#1199гінде т&#1199рлі пластикалы&#1179 оталарды&#1187, &#1241сіресе, омырауды &#1199лкейткісі келетін &#1179ыз-келіншектерді&#1187 саны артып жат&#1179анын айта кету керек. Б&#1201л с&#1199т безі &#1179атерлі ісігіні&#1187 пайда болуына &#1241серін тигізуі м&#1199мкін бе? Біра&#1179, онкологты&#1187 айтуынша, барлы&#1171ы адамны&#1187 &#1257зіне байланысты, дегенмен ісіктен б&#1199гінде ешкім &#1179ор&#1171анба&#1171ан.

«Барлы&#1171ы &#1241йел адамны&#1187 генетикасына байланысты. На&#1179ты статистика жо&#1179. Мысалы, ол баласын &#1201за&#1179 уа&#1179ыт бойы емшектен шы&#1171армай ж&#1199рсе, ол ісіктен бас&#1179алар&#1171а &#1179ара&#1171анда к&#1257бірек са&#1179танады деуге болмайды. Барлы&#1171ы &#1241р &#1241йелді&#1187 &#1257зіне байланысты — генетикасына, кезінде ал&#1171ан жара&#1179аттарына, сырт&#1179ы факторлар&#1171а байланысты. Кейбір оталар т&#1257сті тілу ар&#1179ылы жасалады. И&#1241, ондай ота бала емізуге кері &#1241серін тигізіп, ісікті&#1187 пайда болуына &#1241келуі м&#1199мкін. Ал &#1179олты&#1179 астымен жасал&#1171ан отада имплант омырау б&#1201лшы&#1179еттеріні&#1187 астына орналасып, денсаулы&#1179&#1179а еш&#1179андай &#1241серін тигізбейді», — дейді Марс Т&#1257лебаев.

Д&#1241рігер с&#1199т безі &#1179атерлі ісігі &#1257скен сайын оны&#1187 ж&#1199йке ж&#1199йесі &#1179&#1201рылысына тікелей &#1241сер ететінін ескертті. Осы&#1171ан байланысты маммолог кем дегенде аптасына бір рет айна алдында осы белгілерді&#1187 бар-жо&#1171ына назар аудару&#1171а ке&#1187ес береді. Ал с&#1199т безі ісігіні&#1187 &#1179атерлі немесе &#1179атерлі емес екенін аны&#1179тау &#1199шін, д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, биопсия (ауруды&#1187 сипатын аны&#1179тау &#1199шін нау&#1179ас адамны&#1187 за&#1179ымдан&#1171ан тінін кесу) жасап, оны микроскоппен &#1179арау &#1179ажет. Ал оны&#1187 &#1179атерлі екенін аны&#1179талып жатса, тін гистологиялы&#1179 зерттеу &#1241дісімен тексеріледі.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

Онкологиялы&#1179 ауруды&#1187 алдын алу: Д&#1241рігерді&#1187 ке&#1187естері

Онколог &#1179атерлі ісікті&#1187 ал&#1171аш&#1179ы басты белгілерін атады

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.