Жaз мeзгіліндe шa&#1187-тoзa&#1187нaн пaйдa бoлaтын aллeргиялы&#1179 aурулaрдaн бaс&#1179a, инфeкциялы&#1179 aурулaр дa aс&#1179ынaды. Д&#1241рігeрлeрді&#1187 aйтуыншa, жaздa aуa тeмпeрaтурaсыны&#1187 жo&#1171aрылaуынa бaйлaнысты &#1179aуіпті бaктeриялaр к&#1257птeп тaрaйды. Oсы oрaйдa мaмaндaр к&#1199ннeн &#1179oр&#1171aнудaн б&#1257лeк, вирустaрдaн aбaй бoлу&#1171a дa кe&#1187eс бeрeді. Oсы ретте Tengrinews.kz тілшісі терапевт-кардиолог Лейла Оспановадан жаз мезгілінде &#1179андай вирустарды&#1187 к&#1257птеп таралатынын ж&#1241не ысты&#1179ты&#1187 а&#1171за&#1171а несімен &#1179ауіпті екенін с&#1201рап білді.

Д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, &#1241сіресе жазда жедел ішек инфекциясы, энтеровирусты&#1179 инфекцияларды&#1187, сондай-а&#1179, миозит, бронхит ж&#1241не пиелонефрит ауруларын ж&#1201&#1179тыру &#1179аупі жо&#1171ары. 

«К&#1199н ысы&#1171анда к&#1257біне жедел ішек инфекциясы сия&#1179ты аурулар ас&#1179ынады. К&#1257п жа&#1171дайда ол &#1179арапайым санитарлы&#1179 нормаларды са&#1179тама&#1171аннан болады. Б&#1201дан б&#1257лек, бронхит пен пиелонефрит (б&#1199йрек ауруы) к&#1257бейеді. Пиелонефрит к&#1257біне азына&#1179 желден пайда болады. Ол кезде б&#1199йректі&#1187 бактериялы &#1179абынуы пайда болып, ол бактерияны антибиотикпен емдейді. Та&#1171ы бір ас&#1179ынатын дерт ол — пневмония. Себебі жазда к&#1257бі кондиционер орнатыл&#1171ан б&#1257лмеде отырады да бірден дала&#1171а шы&#1171ып, суы&#1179 тигізіп алады. Сонды&#1179тан кондиционерді &#1257шіріп, б&#1257лмеде бір&#1179алыпты дене &#1179ызуы болуы &#1199шін ауа алмастырып т&#1201ру &#1179ажет», — деп ке&#1187ес берді д&#1241рігер.

Cондай-а&#1179, Оспанова жазда с&#1199т &#1257німдерінде бактерияларды&#1187 к&#1257п болатынын ж&#1241не улану жа&#1171дайларыны&#1187 к&#1257п болатынын ескертеді. Д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, одан са&#1179тану &#1199шін та&#1171амдарды, салаттарды, с&#1199т &#1257німдерін &#1241р&#1179айсын &#1241р т&#1199рлі ыдыс&#1179а салып, бетін жауып &#1179ою керек. Е&#1187 бастысы та&#1171амды б&#1257лек ыдыста са&#1179та&#1171ан ж&#1257н дейді.

«Б&#1201дан б&#1257лек осы маусымда жиі таралатын ауруларды&#1187 бірі деп энтеровирусты&#1179 инфекцияларды айту&#1171а болады. Ол &#1257те тез таралады. Энтеровирусты&#1179 инфекцияны бір айда бірнеше рет ж&#1201&#1179тыру &#1179аупі бар. Бас&#1179а ж&#1201&#1179палы аурулар сия&#1179ты емес. Энтеровирусты&#1187 &#1257зінде бір топ инфекция бар. Оларды&#1187 ішіндегі е&#1187 к&#1257п тарал&#1171аны — полиовирустар. Инфекция ас&#1179азан-ішек жолдарынан бастау алады. Оны&#1187 д&#1241л мезгілінде таралуыны&#1187 себебі — жо&#1171ары температура бол&#1171анда ж&#1241не ультрак&#1199лгін с&#1241уле жеткілікті м&#1257лшерде бол&#1171анда вирусты&#1187 адам а&#1171засына енуі &#1257те о&#1187ай», — дейді д&#1241рігер.

Маманны&#1187 айтуынша, вирусты&#1187 тарал&#1171аныны&#1187 басты белгілері дене &#1179ызуы жо&#1171арылап, &#1179алтырап, ж&#1201т&#1179ынша&#1171ы ісініп, адам терлегіш болып кетеді. 

«Кез келген вирус тара&#1171ан кезде &#1179абыну&#1171а &#1179арсы д&#1241рі-д&#1241рмектерді &#1179абылдау керек. &#1240сіресе, жаз мезгілінде D д&#1241руменін &#1201мытпау керек. К&#1257бірек м&#1257лшерде су ішу керек. Біра&#1179 препараттарды тек д&#1241рігерді&#1187 н&#1201с&#1179ауымен &#1179абылдау керек. Б&#1201л вирустарды жою &#1199шін к&#1257біне парацетамол, ибупрофен &#1179олданылады», — дейді Лейла Оспанова.

Осы ретте д&#1241рігер вирустарды ж&#1201&#1179тырмау &#1199шін оны&#1187 алдын алу&#1171а ке&#1187ес береді. Бірінші кезекте, д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, &#1241сіресе, к&#1199н ысты&#1179та &#1179арапайым санитарлы&#1179 нормаларды са&#1179тау &#1179ажет.

«К&#1257шеден тама&#1179танбай, &#1199йдегі жа&#1187а &#1241зірленген салаттарды к&#1257бірек т&#1201тыну керек. Ал е&#1187 бастысы к&#1199н &#1257туден &#1179ор&#1171ану керек. Са&#1171ат 11.00-16.00 арасында к&#1199нні&#1187 астында &#1201за&#1179 ж&#1199ру &#1179ауіпті. Б&#1201л кезе&#1187де к&#1199н аса &#1179атты т&#1199седі. Сонды&#1179тар &#1241рдайым баскиім киіп, к&#1257бірек су ішу &#1179ажет», — деп ке&#1187ес берді д&#1241рігер.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

Кондиционер т&#1201р&#1171ан жабы&#1179 б&#1257лме несімен &#1179ауіпті?

Маман &#1179андай адамдар&#1171а к&#1199нге &#1201за&#1179 уа&#1179ыт к&#1199ю &#1179ауіпті екенін айтты

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.