Крeмний aл&#1179aбы (Silicon Valley) A&#1178Ш-ты&#1187 Сaн-Фрaнцискo &#1179aлaсыны&#1187 o&#1187т&#1199стігіндe oрнaлaс&#1179aн. Б&#1201л &#1179aлaны&#1187 тa&#1171ы бір aтaуы — Силикoн aл&#1179aбы, бірa&#1179 б&#1201л &#1179aтe aтaу eкeн. Сeбeбі a&#1171ылшыншa Silicon Valley с&#1257зін aудaр&#1171aн кeздe &#1179aтe кeткeн. Бірa&#1179 o&#1171aн &#1179aрaмaстaн «силикoн aл&#1179aбы» д&#1241л oсы к&#1199йіндe с&#1257здіккe eніпті. Б&#1201л aл&#1179aптaн шы&#1179&#1179aн тexнoлoгиялaр &#1241лeмді &#1257згeртті. &#1178aзіргі кeздe пaйдaлaнып ж&#1199ргeн жa&#1187a кoмпьютeр мeн смaртфoндaр сoл жa&#1179тa шы&#1179&#1179aн. 

© triphints.ru

Крeмний aл&#1179aбындa тaнымaл Apple, Facebook, Google, Amazon сынды кoмпaниялaрды&#1187 штаб-п&#1241терлері орналас&#1179ан. Сондай-а&#1179 онда о&#1179у орындары мен компьютер, микропроцессор, компьютерлік ба&#1171дарламалар, &#1201ялы телефон &#1179&#1201рыл&#1171ылары мен биотехнологияларды шы&#1171аратын компаниялар да бар.

Б&#1201л &#1179алада инвестициялы&#1179 компаниялар да т&#1201ра&#1179та&#1171ан. Олар жа&#1187а технологиялы&#1179 шешімге а&#1179ша &#1179&#1201яды. О&#1171ан &#1179оса ал&#1179апты&#1187 ма&#1187ында &#1241лемні&#1187 танымал университеттері бар. Негізінен осы&#1171ан дейін ал&#1179апта Стэнфорд университетіне тиесілі индустриалды саяба&#1179 бол&#1171ан. 1950 жылдары ол жерге &#1241рт&#1199рлі компаниялар келіп, ішінде жал&#1171а т&#1201р&#1171ан. С&#1257йтіп уа&#1179ыт &#1257те келе Кремний ал&#1179абы жо&#1171ар&#1171ы технологиялы&#1179 &#1179&#1201рыл&#1171ылар &#1257ндірілетін орын&#1171а айналды.

Айта кетейік, б&#1201л ал&#1179апта &#1179аза&#1179станды&#1179тар да білім алады. Соларды&#1187 бірі 32 жаста&#1171ы Тал&#1171ат &#1240бдрахманов Кремний ал&#1179абында ораналас&#1179ан 42-мектепте о&#1179иды. Ол &#1178ара&#1171андыда д&#1199ниеге келген. &#1178аза&#1179станда екі университетті т&#1241мамда&#1171ан. Ал 2012 жылы Америка&#1171а аттан&#1171ан. &#1178аза&#1179станды&#1179 б&#1201л мектепке &#1179алай т&#1199скенін ж&#1241не ол жа&#1179та&#1171ы о&#1179у &#1241дістемелері жайлы айтып берді. 

«Мен Кремний ал&#1179абында&#1171ы 42-мектеп туралы былтыр досымнан естідім. С&#1257йтіп мен ол мектепке бастап&#1179ы о&#1179у курсына тіркелдім. Ол т&#1257рт апта&#1171а созылады. О&#1171ан кез келген адам жазыла алады. Б&#1201л мектеп Силикон ал&#1179абында 2016 жылы &#1179&#1201рыл&#1171ан. Мектепті&#1187 негізі Францияда &#1179алан&#1171ан. Мектеп студенттерді тегін о&#1179ытып, олар&#1171а жата&#1179ханасын да береді. 42-мектепте тек ба&#1171дарламашы маманды&#1171ын о&#1179у&#1171а болады. Ал жалпы о&#1179у ба&#1171адарламасы 1 ж&#1241не 3 жылдан т&#1201рады. О&#1171ан т&#1199су &#1199шін е&#1187 алдымен 1 айлы&#1179 &#1179ар&#1179ынды курстан &#1257ту керек», — дейді ол.

Тал&#1171атты&#1187 айтуынша, о&#1179у орнына т&#1199су &#1199шін Америкада за&#1187ды т&#1201р&#1171ылы&#1179ты тіркеуі&#1187із немесе А&#1178Ш азаматы болуы&#1187ыз керек. Сондай-а&#1179 студенттік виза немесе грин карта (green card) да жарайды.

«Жалпы ба&#1171дарламашы болу о&#1187ай емес. Ал 42-мектепте о&#1179у тіптен &#1179иын. Берілетін тапсырмалар &#1257те к&#1199рделі. Сонымен &#1179атар, бір орында отырып &#1201за&#1179 ж&#1201мыс істеу де о&#1187ай емес. Онда о&#1179у&#1171а т&#1199су де &#1179иын. Бір айлы&#1179 курстан кейін емтихан тапсырып, негізгі маманды&#1179 бойынша о&#1179у&#1171а т&#1199суге болады. Оны университетті&#1187 комиссиясы шешеді. Ал бір айлы&#1179 курста студенттер к&#1199ніне 10-12 са&#1171аттай компьютер алдында отырып тапсырмаларды орындайды», — дейді кейіпкеріміз.

Оны&#1187 с&#1257зінше, онда&#1171ы о&#1179у &#1241дістемесі де б&#1257лек. Онда &#1241деттегідей м&#1201&#1171алімдер мен ба&#1179ылаушылар болмайды. О&#1179у кабинетінде тек студенттер мен компьютер болады.

«Б&#1201л мектепте о&#1179ушылар жо&#1179. М&#1201нда &#1257зіндік ж&#1201мыс&#1179а к&#1257п к&#1257&#1187іл б&#1257лінеді. Я&#1171ни ешкім курсты т&#1199сіндіріп отырмайды. Барлы&#1171ын &#1257зі&#1187 &#1199йренуі&#1187 керек. Мысалы курс бастал&#1171анда 300 студент бол&#1171ан. Ал &#1179азіргі уа&#1179ытта оны&#1187 тек ж&#1199зі &#1179алды. Осыдан-а&#1179 о&#1179у ж&#1199йесіні&#1187 &#1179иын екенін бай&#1179ау&#1171а болады», — дейді ол.

Тал&#1171атты&#1187 айтуынша, Кремний ал&#1179абында білім ал&#1171ан студенттерді танымал компаниялар ж&#1201мыс&#1179а алу&#1171а &#1241зір. Біра&#1179 Facebook, Google компаниялары жа&#1179сы дипломмен келген студентпен алдымен с&#1201хбат ж&#1199ргізіп, кейін &#1171ана компьютерге отыр&#1171ызып білімін тексереді.

«Негізі ба&#1171дарламашы болу &#1199шін жа&#1179сы университетті&#1187 дипломы керек емес. Гарвард, Стэнофрдты бітірсе&#1187із де, біра&#1179 білім де&#1187гейіз т&#1257мен болса, сізді ж&#1201мыс&#1179а ешкім де алмайды. Ал мені&#1187 мектебіме келетін болса&#1179, м&#1201нда бітірген студенттерді&#1187 кейбірі Facebook, Google, YouTube компанияларында ж&#1201мыс істеп жат&#1179андары да бар. Ал мен болсам Facebook немесе Instagram-да ж&#1201мыс істегім келеді. Біра&#1179 ол &#1199шін &#1241лі к&#1257п е&#1187бектенуім керек.», — дейді ба&#1171дарламашы.

Сондай-а&#1179 Тал&#1171ат о&#1179удан б&#1257лек сол жа&#1179та&#1171ы &#1179аза&#1179станды&#1179тар&#1171а к&#1257мегін тигізу &#1199шін Facebook желісінде KazCommunity USA тобын аш&#1179ан. О&#1171ан бірнеше мы&#1187 адам жазыл&#1171ан. Пара&#1179шада А&#1178Ш-та т&#1201рып жат&#1179ан &#1179аза&#1179станды&#1179тар ж&#1201мыс, п&#1241тер, виза, о&#1179у жайлы а&#1179параттарын б&#1257ліседі. 

Кейіпкеріміз алда&#1171ы уа&#1179ытта А&#1178Ш-та &#1179алатынын айтты. Себебі онда м&#1199мкіндіктер к&#1257п дейді ол. Онда &#1257мір с&#1199ру &#1201найды дейді &#1257зі.

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.