Aуa тeмпeрaтурaсыны&#1187 жo&#1171aрылaуы ж&#1241нe ыл&#1171aл aуa кeй жa&#1171дaйдa дeнсaулы&#1179&#1179a кeрі &#1241сeрін тигізуі. Сoнды&#1179тaн д&#1241рігeрлeр к&#1199нгe к&#1199йіп, су&#1171a шoмылудaн т&#1257нeтін &#1179aуіп-&#1179aтeрлeрді eскeругe кe&#1187eс бeрeді. Tengrinews.kz тілшісі кaрдиoлoг, тeрaпeвт Aймaн Мe&#1187ді&#1171aли&#1179ызынaн к&#1199н &#1257тіп кeтуді&#1187 &#1179aншaлы&#1179ты &#1179aуіпті eкeнін ж&#1241нe кімдeргe к&#1199нгe к&#1199юді&#1187 &#1179aупі жo&#1171aры eкeнін с&#1201рaп білді.

Aймaн Мe&#1187ді&#1171aли&#1179ызыны&#1187 айтуынша, к&#1199н &#1257ту тек жазды&#1187 ысты&#1179 к&#1199ндері &#1171ана болмайды, ысты&#1179, ауасы жо&#1179 б&#1257лмеде &#1201за&#1179 отырып та денеден ысты&#1179 &#1257туі м&#1199мкін.

«К&#1199н &#1257тіп кету дегеніміз ол а&#1171зада&#1171ы жылу алмасу процесіні&#1187 б&#1201зылуы. О&#1171ан жазды&#1187 аптап ысты&#1171ынан бас&#1179а, ысты&#1179 монша, &#1179апыры&#1179 б&#1257лме немесе &#1179о&#1171амды&#1179 к&#1257лік себеп болуы м&#1199мкін. Медицинада оны гелиоз деп атайды. Гелиоз &#1257лімге апаруы да м&#1199мкін. Сонды&#1179тан к&#1199н &#1257тіп кеткенін сезген жа&#1171дайда немесе дене &#1179ызуы бірден жо&#1171арылап кеткен жа&#1171дайда жедел ж&#1241рдем &#1179ызметін ша&#1179ыру керек. Аптапта &#1241сіресе, егде жаста&#1171ы ж&#1241не кішкентай балалар&#1171а к&#1199н астында к&#1257п ж&#1199ру &#1257те &#1179ауіпті», — дейді д&#1241рігер.

Маманны&#1187 айтуынша, оларды&#1187 таби&#1171и термореттеу механизмі бір&#1179алыпты ж&#1201мыс істемейді, сонды&#1179тан осы санатта&#1171ы адамдарды&#1187 иммунитеті бас&#1179аларына &#1179ара&#1171анда т&#1257мен болады.

«Ауа температурасы жо&#1171арыла&#1171ан кезде ми &#1179а&#1187 тамырлары мен лимфа тамырлары ке&#1187ейіп, ми &#1179ысылып &#1179алады. Н&#1241тижесінде гипоксия пайда болады, я&#1171ни оттегі жетіспейді. Б&#1201л адам &#1257міріне &#1257те &#1179ауіпті. Б&#1201дан б&#1257лек, нейрондарды&#1187 &#1179ызметі б&#1201зылып, метаболизм д&#1201рыс ж&#1201мыс істемейді. Сонымен &#1179атар, к&#1199н &#1257тіп кеткен адамны&#1187 ж&#1199йке ж&#1199йесі &#1179ызметі, &#1179ан айналымыны&#1187 &#1179ызметі б&#1201зылып, тер б&#1257ліну процесі б&#1201зылады. Н&#1241тижесінде адам тіпті д&#1201рыс тыныс ала алмайды. Оны&#1187 салдары &#1179ор&#1179ынышты болуы м&#1199мкін — ж&#1199регі то&#1179тап немесе тыныс алу ж&#1199йесі &#1179иындайды», — дейді Айман Ме&#1187ді&#1171али&#1179ызы.

Д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, бастан к&#1199н &#1257туді&#1187 &#1199ш де&#1187гейі болады.

«Бірінші де&#1187гейінде адам есін біледі, тек &#1241лсіз болып, басы ауырып, ло&#1179сиды. Біра&#1179 оларды&#1187 к&#1257з &#1179арашы&#1171ы бірден ке&#1187ейіп кетеді. Б&#1201л ретте басы&#1187а суы&#1179 компресс &#1179ою керек. Ал орта де&#1187гейде нау&#1179астарды&#1187 дене &#1179ызуы к&#1257теріліп, басы одан да &#1179атты ауырады. К&#1257п жа&#1171дайда м&#1201рны &#1179анап кетеді. Дене температурасы болса 39-40 градус&#1179а к&#1257теріледі. К&#1199н &#1257тіп кетуді&#1187 ауыр формасында адамны&#1187 беті жанып, &#1179ып-&#1179ызыл болып т&#1201рады да кейін т&#1199рі бозарып кетеді. Дене &#1179ызуы 41-42 градус&#1179а дейін к&#1257теріледі», — дейді маман.

Осы ретте д&#1241рігер арты&#1179 салма&#1171ы бар, ж&#1199рек-&#1179ан тамыр ауруларына шалды&#1179&#1179ан, гипертония немесе эндокрин ауруларымен ауыратындар&#1171а да абай болу&#1171а ке&#1187ес берді. Сондай-а&#1179, айтуынша. темекі, алкоголь, стресс те к&#1199н &#1257тіп кету &#1179аупін жо&#1171арылататын фактор болуы м&#1199мкін. 

К&#1199н &#1257тіп кетуді&#1187 алдын алу &#1199шін мынаны есте са&#1179тау &#1179ажет:

— Са&#1171ат 11.00-16.00 арасында к&#1199н астында &#1201за&#1179 ж&#1199ру &#1179ауіпті;

— &#1240рдайым баскиім киіп, &#1201зын же&#1187ді киім киген ж&#1257н;

— А&#1171за к&#1199н астында ыл&#1171алды тез жо&#1171алтады, тері тез &#1179&#1201р&#1171айды, сонды&#1179тан к&#1257бірек су ішу керек;

— К&#1199ннен  &#1179ор&#1171айтын арнайы косметиканы пайдалану керек;

— Ш&#1257лді &#1179андыру &#1199шін кофе немесе газдал&#1171ан сусын ішуге тыйым салынады;

— К&#1257п тама&#1179танба&#1171ан ж&#1257н.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

«Тоя тама&#1179танба&#1187ыз». Маман ысты&#1179тан &#1179алай &#1179ор&#1171ану керектігін айтты

Маман &#1179андай адамдар&#1171а к&#1199нге &#1201за&#1179 уа&#1179ыт к&#1199ю &#1179ауіпті екенін айтты

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.