&#1200стaз — &#1201лы т&#1201л&#1171a. Б&#1199гіндe &#1257мірін бaлa т&#1241рбиeсінe, м&#1201&#1171aлімдік &#1179ызмeткe aрнa&#1171aн &#1201стaздaр жeтeрлік. Сoл м&#1201&#1171aлімдeрді б&#1199кіл eлгe тaныту мa&#1179сaтындa Tengrinews.kz рeдaкциясы «&#1178aзa&#1179стaнны&#1187 &#1201лa&#1171aтты &#1201стaздaры» жoбaсын &#1179oл&#1171a aл&#1171aн eді. Б&#1201л жoлы &#1178Р білім бeру ісіні&#1187 &#1199здігі, &#1178&#1201рмeт oрдeніні&#1187 иeгeрі, &#1257мірін білім бeру сaлaсынa aрнa&#1171aн &#1201стaз Сaфурa Тeмурбaeвa жaйлы мaтeриaл &#1201сынaмыз.

Сaфурa Тeмурбaeвa O&#1187т&#1199стік &#1178aзa&#1179стaн oблысы, Кeнтaу &#1179aлaсынa &#1179aрaсты Aщысaй кeнтіндe д&#1199ниeгe кeлгeн. Oл — Aлмaты &#1179aлaсындa&#1171ы М&#1201&#1179a&#1171aли Мa&#1179aтaeв aтындa&#1171ы №140 гимнaзияны&#1187 &#1179aзa&#1179 тілі мeн &#1241дeбиeті п&#1241ні м&#1201&#1171aлімі.

1993 жылы мeктeп бітіріп, Aбaй aтындa&#1171ы Aлмaты мeмлeкeттік унивeрситeтіні&#1187 филoлoгия фaкультeтінe т&#1199сіп, 1997 жылы бітіргeн. Aл&#1171aш e&#1187бeк жoлын М&#1201xтaр &#1240уeзoв aтындa&#1171ы №128 жaлпы білім бeрeтін мeктeптe бaстa&#1171aн. Білім сaлaсындa ж&#1199ргеніне 25 жыл&#1171а жуы&#1179 уа&#1179ыт бол&#1171ан Сафура С&#1241лімбай&#1179ызы со&#1187&#1171ы 10 жылда М&#1201&#1179а&#1171али Ма&#1179атаев атында&#1171ы №140 гимназияда &#1179ызмет етіп келеді. 

Е&#1187бекке ерте араласа баста&#1171ан ол білім саласында 1996 жылдан бері. 4-курста о&#1179ып ж&#1199рген ол сол кезде педагогикалы&#1179 іс-т&#1241жірибеден &#1257те ж&#1199ріп, білім ордасына м&#1201&#1171алім &#1179атарына &#1179абылдан&#1171ан. 

«Білім беру — жа&#1187алы&#1179ты, инновацияны &#1179ажет етеді»

Сафура С&#1241лімбай&#1179ызы білім беру &#1199немі жа&#1187ашылды&#1179ты &#1179ажет ететінін атап &#1257тті. 

«Сонды&#1179тан да жа&#1187а &#1171асырды&#1187 жа&#1187ашыл, жеке т&#1201л&#1171асын &#1179алыптастыруда жа&#1187а технологияларды, жа&#1187а &#1241дістерді &#1179олдану&#1171а тырысамын. &#1240сіресе о&#1179ушыларды &#1179алыптастырушы ба&#1171алауда, сондай-а&#1179 жиынты&#1179 ба&#1171алау барысында &#1257з де&#1187гейінде білімін к&#1257рсету жолында &#1241р саба&#1179ты дайын д&#1199ние бере салумен емес, бірінші т&#1241жірибе жасап, сол т&#1241жірибеден теория &#1179&#1201растыру&#1171а жетелеймін. Я&#1171ни бала практикадан &#1257тіп, соны&#1187 аясында та&#1179ырыпты толы&#1179 игеруіне жа&#1171дай жасаймын. Басты &#1201станатын та&#1171ы бір ерекше &#1241дісім — сыныпта отыр&#1171ан 30 о&#1179ушыны&#1187 &#1241рбіріне жеке тапсырмалар беріп, &#1179алып кеткен т&#1201старын жетілдіріп, &#1257ткен материалдарды пысы&#1179тау ма&#1179сатында т&#1199рлі &#1241дістер &#1179олданамын», — дейді &#1201стаз.

Сафура Темурбаева о&#1179ушыларымен 

&#1200стазды&#1187 с&#1257зінше, &#1241рбір бала&#1171а ерекше мейіріммен &#1179арап, анасындай болу &#1179ажет. 

«М&#1201хтар Шахановты&#1187 тілімен айт&#1179ан кезде: «&#1240рбір бала к&#1199йсанды&#1179. Ол к&#1199йсанды&#1179ты&#1187 кілтін тап&#1179ан &#1171ана аша алады», — дейді &#1171ой. Бала ж&#1199регіне жол тауып, баланы&#1187 &#1179ажеттілігіне орай білім беруге тырысамын. Т&#1201л&#1171алы&#1179 &#1179абілетін ашып, шы&#1171армашылы&#1171ын шы&#1187дап, таланты болса &#1201штап, дарын &#1179абілеттерін одан &#1241рі дамытып, бір с&#1257збен айт&#1179анда — ел ерте&#1187ін &#1201стайтын сауатты, білімді азамат &#1179алыптастыру&#1171а тырысамын. &#1240рине, б&#1201л — &#1241р &#1201стазды&#1187 парызы. Десе де, б&#1199гінде балалармен ж&#1201мыс істеу тек теориялы&#1179 т&#1201р&#1171ыда мы&#1179ты &#1179арулану &#1171ана емес, &#1241дістемелік т&#1201р&#1171ыда жа&#1179сы &#1179арулану керек.

Сонды&#1179тан баланы&#1187 оянбай жат&#1179ан тылсым н&#1199ктелерін тауып, оны ж&#1201мыс жасау&#1171а жетелеу &#1199шін &#1257мірден мысалдар келтіруге тырысамын. Я&#1171ни барынша рухани сауатты &#1179ылу&#1171а, сондай-а&#1179 балаларды&#1187 салауатты &#1257мір салтын &#1201стануына ы&#1179пал етемін», — дейді Сафура С&#1241лімбай&#1179ызы. 

Сафура Темурбаева о&#1179ушыларымен

&#1200стазды&#1179 жолда&#1171ы &#1201станар &#1201раным — «Алтын алма, білім ал». Я&#1171ни білім — м&#1241&#1187гілік азы&#1179. Кемел білім жолында баланы&#1187 дамуына м&#1199мкіндік жасау керек. Ма&#1179сатым — сауатты, саналы, жан-жа&#1179ты, шы&#1171армашыл, еліне пайдасын тигізер, Отанын шексіз с&#1199йетін патриот т&#1241рбиелеу.»&#1200стаз болуды &#1179атты армандайтынмын»

Мектеп &#1179абыр&#1171асынан &#1201стаз болуды арманда&#1171ан Сафура С&#1241лімбай&#1179ызыны&#1187 білім саласын та&#1187дауына &#1201стаздары себепші бол&#1171ан. 

«&#1240ркімні&#1187 балалы&#1179 ша&#1171ында маманды&#1179 та&#1187дауына деген &#1241рт&#1199рлі арман-&#1179иялы болары с&#1257зсіз. Мектеп &#1179абыр&#1171асынан &#1201стаз болуды армандадым. Білім саласына жол тартуыма бірден бір себепші бол&#1171ан — мені&#1187 &#1201стаздарым. Себебі мен &#1199шін &#1201стаз — биік, ас&#1179а&#1179 т&#1201л&#1171а болатын. Б&#1241лкім оларды&#1187 бойынан мін к&#1257рмегендігім болар. &#1200стаздарым — &#1201стаздарды&#1187 &#1201стазы бол&#1171аны ы&#1179палы бол&#1171ан шы&#1171ар деп ойлаймын. &#1200стаз болуды &#1179атты армандайтынмын. Ес білгелі, мектеп &#1179абыр&#1171асында ж&#1199ргенде &#1201стазыма &#1179арап, «шіркін осындай &#1201стаз болсамшы» деп армандап кететінмін. Б&#1199гінде сол арманым ж&#1199зеге асты», — дейді Сафура Темурбаева.

Сондай-а&#1179 &#1201стаз неліктен &#1179аза&#1179 тілі мен &#1241дебиеті п&#1241нін та&#1187да&#1171анын т&#1199сіндіріп берді. 

«Бала к&#1199німнен &#1179олыма &#1179алам алсам болды &#1241лденені шимайлап, ма&#1179ала жазып, &#1257ле&#1187 шы&#1171арып, ойымды &#1179а&#1171аз бетіне т&#1199сіріп ж&#1199ретінмін. Одан б&#1257лек &#1201стазым Фатима Алдабергенова осы п&#1241ннен саба&#1179 беретін. Сол кісіні&#1187 саба&#1179 беру т&#1241сілі, жалпы ана тілін бойымыз&#1171а сі&#1187ірудегі ерен е&#1187бегіні&#1187 ар&#1179асы деп білемін. &#1256йткені менімен &#1179атарлас бітірген сыныптастарымны&#1187 б&#1241рі ана тілінде м&#1199дірмей с&#1257йлейді. Жай &#1171ана отыр&#1171анны&#1187 &#1257зінде 7-8 бет шы&#1171арманы т&#1257гілтіп жазып беретін балалар мектеп бітіріп шы&#1179ты. Еш&#1179ашан б&#1201л маманды&#1179ты та&#1187да&#1171аныма &#1257кінбеймін», — дейді &#1201стаз. 

«Мені т&#1241рбиелеген &#1201стаз болса, мен де &#1201стаздарды т&#1241рбиелеуім керек»

Сафура Темурбаева м&#1201&#1171алімдік — ерекше жауапкершілікті талап ететін ма&#1187ызы зор маманды&#1179 екенін атап &#1257тті. 

«М&#1201&#1171алім болу — к&#1241сіп &#1179уу емес. Ол — т&#1241&#1187ірден берілетін сый деп білемін, кез келгенге б&#1201йырмайтын сыба&#1171а. Б&#1201л маманды&#1179 &#1199лкен жауапкершілікті талап етеді. &#1200стаздарды&#1187 &#1201лы жолын одан &#1241рі жал&#1171ап, &#1257зім де талай &#1201стазды&#1179 маманды&#1179ты с&#1199йетін ш&#1241кірттерді шы&#1171арсам деп армандадым. Сол арманыма &#1179олым жетті. &#1256зім жыл сайын т&#1199лек &#1201шырар кезде алдыма ма&#1179сат &#1179оямын: &#1257зім саба&#1179 беріп отыр&#1171ан 30 баланы&#1187 ішінде &#1179&#1201рк&#1257п дегенде екі-&#1199шеуі &#1201стазды&#1179 маманды&#1179ты та&#1187даса одан арты&#1179 мен &#1199шін ба&#1179ыт жо&#1179. Расымен де солай болды. Т&#1199лектерімні&#1187 жо&#1179 дегенде екеуі м&#1201&#1171алімдік маманды&#1179ты та&#1187дап, алды &#1201стаз болып &#1179ызмет етіп ж&#1199р. Мені т&#1241рбиелеген &#1201стаз болса, мен де &#1201стаздарды т&#1241рбиелеуім керек деген ойдамын», — дейді Сафура Темурбаева.

Сафура Темурбаева &#1241ріптестерімен

Дари&#1171а Назарбаевамен кездесу

Сафура С&#1241лімбай&#1179ызы &#1179ызмет ететін гимназия ішінен М&#1201&#1179а&#1171али Ма&#1179атаев атында&#1171ы музей ашыл&#1171ан. Сол музейді Дари&#1171а Назарбаева&#1171а таныстыру Сафура Темурбаева&#1171а б&#1201йыр&#1171ан екен. 

«&#1200стазды&#1179 — &#1179иын &#1241рі &#1179ызы&#1179ты ж&#1201мыс. Осы &#1179ызмет барысында мені танымал т&#1201л&#1171алармен ж&#1199здесу &#1179анаттандырып отырды. &#1178ызметім барсында хал&#1179ымыз&#1171а танымал т&#1201л&#1171алармен кездестім. Ол &#1199шін е&#1187 алдымен мектеп &#1241кімшілігіне ал&#1171ыс айт&#1179ым келеді. Елбасыны&#1187 жолдауын талдау ма&#1179сатында бізді&#1187 гимназия&#1171а Дари&#1171а Н&#1201рс&#1201лтан&#1179ызы ат басын б&#1201р&#1171ан болатын.

Сол кезде ма&#1171ан бізді&#1187 гимназияны&#1187 ішінен ашыл&#1171ан М&#1201&#1179а&#1171али музейін таныстыру керек болды. &#1240рине, кездесу барысында аздап тол&#1179ы&#1171аным рас. Себебі келген танымал т&#1201л&#1171алар&#1171а &#1257з де&#1187гейінде осы музейді таныстыра аламын ба деген ой мені с&#1241л де болса мазалады. Біра&#1179 Дари&#1171а Назарбаева парасатты, білімді &#1241рі &#1179арапайым жан екен. Кіргенде-а&#1179 мейіріммен, ы&#1179ыласпен, жылы ж&#1199зімен баурап алды. Мен де асы&#1179пай, баппен музейді таныстырып шы&#1179тым. Кездесу ма&#1171ан &#1199лкен шабыт сыйлады», — деді Сафура С&#1241лімбай&#1179ызы.  

«&#1178аза&#1179станны&#1187 &#1201ла&#1171аты &#1201стаздары» жобасы ERG компаниясыны&#1187 &#1179олдауымен &#1257тіп жатыр. Сондай-а&#1179, ERG компаниясымен бірлесіп «Батырлар арамызда», «Же&#1187імпаздар», «&#1178аза&#1179станны&#1187 дарынды балалары» арнайы жобалары &#1179ол&#1171а алын&#1171ан.

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.