&#1200ялы тeлeфoнын жo&#1171aлт&#1179aн aдaм бірдeн пoлиция&#1171a xaбaрлaсaды. Aлaйдa б&#1201л жa&#1171дaйдa жo&#1171aлт&#1179aн зaтты т&#1241ртіп сa&#1179шылaры міндeтті т&#1199рдe тaуып бeрeді дeсeк &#1257тірік бoлaр. Сoнды&#1179тaн &#1201ялы тeлeфoн жo&#1171aл&#1171aндa oны&#1187 иeсі нe істeй aлaды дeгeн зa&#1187ды с&#1201рa&#1179 туaды. Aлмaтылы&#1179 бa&#1171дaрлaмaшы Мaдияр &#1240лжaнoв Tengrinews.kz тілшісінe &#1201ялы тeлeфoнды іздeуді&#1187 бaлaмa жoлдaрын aйтып бeрді.

Oл Android пeн iOS oпeрaциялы&#1179 ж&#1199йeлeріндeгі функциялaр &#1241р&#1179илы бoлып кeлeтінін, сoнды&#1179тaн eкeуін eкі б&#1257лeк &#1179aрaстыру кeрeктігін aйтып oтыр.

iOS тeлeфoн жo&#1171aлсa

Мaмaнны&#1187 aйтуыншa, Apple смaртфoндaрындa «iPhone тaбу» (Нaйти iPhone) функциясы бар.

«Apple смартфондарында телефонды іздеуге арнал&#1171ан арнайы функция бар. Ты&#1171ыры&#1179&#1179а тірелгенде оны дереу тауып алу &#1199шін б&#1201л функцияны алдын ала &#1179осып &#1179ой&#1171ан ж&#1257н. Кейін гаджетті іздеген кезде iCloud-&#1179а кіріп, «iPhone табу» ба&#1171дарламасын &#1179осу керек. Онда &#1179&#1201рыл&#1171ыны&#1187 орналас&#1179ан жерін к&#1257руге болады, ал телефон жа&#1179ын жерде т&#1201рса, онда&#1171ы сигналды &#1179осу&#1171а болады. Сонда телефоннын дыбыс немесе дірілді&#1187 даусы шы&#1171ады. Сонымен &#1179атар, м&#1201ны Apple са&#1171аттарымен ж&#1199зеге асыру&#1171а м&#1199мкіндік бар», — дейді Мадияр &#1240лжанов.

&#1256кінішке &#1179арай, тиісті функция іске &#1179осыл&#1171ан жа&#1171дайда &#1171ана смартфонды табу&#1171а болады. Сонды&#1179тан, б&#1201л жа&#1171ын алдын ала &#1179амда&#1171ан ж&#1257н. Сізді&#1187 iCloud ж&#1241не iPhone бір-біріне тіркелген болуы керек. М&#1201ны&#1187 барлы&#1171ы &#1179&#1201рыл&#1171ыда&#1171ы параметрлерде жасалады.

Телефонды &#1201рлап кетсе немесе жо&#1171алтып алса&#1187ыз «iPhone табу» ар&#1179ылы, онда «жо&#1171алды» деген режимді &#1179осу&#1171а болады.

«Сол кезде &#1179&#1201рыл&#1171ы б&#1201&#1171атталып, экранда сізді&#1187 хабарлама&#1187ыз пайда болады, онда байланыс&#1179а шы&#1171у жолдарын жазу&#1171а ке&#1187ес беремін. Сондай-а&#1179, б&#1201л режим телефонда&#1171ы Apple Pay ар&#1179ылы т&#1257лемдерді уа&#1179ытша б&#1201&#1171аттайды. Ал «iPhone табу» функциясы алдын ала іске &#1179осылма&#1171ан жа&#1171дайда, ішіндегі а&#1179параттар бас&#1179а біреуді&#1187 &#1179олына т&#1199спеуі &#1199шін Apple ID &#1179&#1201пияс&#1257зін &#1257згерту керек», — дейді маман.

Ба&#1171дарламашыны&#1187 айтуынша, iPhone-ды iCloud-та&#1171ы аккаунтпен байланыстырып &#1179ойса, &#1201рылар &#1179&#1201рыл&#1171ыны іске &#1179оса алмай &#1179алады. Тіпті олар телефонды &#1179айта прошивка жасаса, пошта мекенжайы мен &#1179&#1201пия с&#1257зсіз, олар еште&#1187е жасай алмайды.

Сонымен, iOS &#1179&#1201рыл&#1171ысын &#1179ашы&#1179тан бас&#1179ару &#1199шін iCloud.com сайтына кіру жеткілікті ж&#1241не ішіндегі «iPhone табу» ба&#1171дарламасына &#1179осылу керек. Онда аккаунт&#1179а &#1179осыл&#1171ан барлы&#1179 Apple &#1179&#1201рыл&#1171ылары &#1179олжетімді. Сайтты&#1187 орнына «iPhone табу» &#1179осымшасын &#1179олдану&#1171а да болады.

Android телефон жо&#1171алса

Операциялы&#1179 ж&#1199йені&#1187 &#1257зінде телефонды іздеу функциясы бар. Ол Android Device Manager деп аталады, ол арнайы веб-сайт ар&#1179ылы Google аккаунт&#1179а тіркелген телефонды &#1179ашы&#1179тан бас&#1179ару&#1171а м&#1199мкіндік береді.

Мадияр &#1240лжановты&#1187 айтуынша, жо&#1171ал&#1171ан телефонды табу &#1199шін, онда геолокация мен «&#1179&#1201рыл&#1171ыны табу» функциясын іске &#1179осу керек. Оны операциялы&#1179 ж&#1199йені&#1187 н&#1201с&#1179асына байланысты «&#1179&#1201пиялы&#1179″ немесе «&#1179ауіпсіздік» б&#1257лімдерінде «Параметрлер» м&#1241зірінен табу&#1171а болады.

«Содан кейін Google аккаунты&#1187ыз тіркелген компьютер немесе бас&#1179а девайс &#1179ажет. «Android-та телефонды табу» деп с&#1201ра&#1171анда, ол &#1257зі &#1179&#1201рыл&#1171ыны іздеуге к&#1257шуді &#1201сынады. Осылайша карта шы&#1171ады, онда смартфонны&#1187 со&#1187&#1171ы рет желіде бол&#1171ан орны к&#1257рсетіледі. О&#1171ан &#1179о&#1187ырау шалу&#1171а, ішіндегі барлы&#1179 деректі б&#1201&#1171аттау&#1171а немесе &#1257шіруге болады. Айта кетейін, телефон дыбыссыз режимде т&#1201рса да, іздестірген жа&#1171дайда бес минут дауыс шы&#1171арады. Сонымен &#1179атар, Play Store-да девайс іздеуге арнал&#1171ан бас&#1179а да ба&#1171дарламаларды ж&#1199ктеуге м&#1199мкіндік бар», — дейді ол.

Ал телефон &#1257шіп т&#1201рса ше? Android-та &#1179&#1201рыл&#1171ыны&#1187 &#1179андай ба&#1171ытта &#1179оз&#1171ал&#1171анын Google Maps-тан к&#1257руге болады. Алдымен о&#1171ан кіріп, сол жа&#1179 м&#1241зіріндегі «Хронология» батырмасын та&#1187дау керек. Сол кезде гаджетті&#1187 со&#1187&#1171ы рет желіде бол&#1171ан орны к&#1257рінеді.

 

Сонымен &#1179атар, Samsung &#1179&#1201рыл&#1171ыларын табу&#1171а да болады. Ол &#1199шін б&#1201рын&#1171ыша жеке есептік жазба &#1179ажет, ол ар&#1179ылы ж&#1199йе телефонды іздейді.

«Алдын ала Samsung сервисі &#1199шін аккаунт жасау керек. Сонда &#1201рылар оны &#1257шіріп &#1199лгермесе, компьютерден гаджетті&#1187 орналас&#1179ан жерін к&#1257руге болады. Компания сайтында «Find My Mobile» пара&#1179шасын ашы&#1187ыз. Сервис аккаунт&#1179ы кіруді с&#1201райды. М&#1241зірді&#1187 сол жа&#1171ында «Телефонымды табу» батырмасын басы&#1187ыз. Сол кезде &#1179&#1201рыл&#1171ыны&#1187 со&#1187&#1171ы бол&#1171ан жерін к&#1257рсетілетін Google картасы ашылады», — дейді маман.

Б&#1201л тегін &#1179ызмет смартфонды &#1201рлап кетсе немесе жо&#1171алтып ал&#1171анда, оны табу&#1171а к&#1257мектесетін &#1179осымша параметрлер жиынты&#1171ын &#1201сынады. Ол телефонды жо&#1171арыда айтыл&#1171ан функциялар сия&#1179ты б&#1201&#1171аттай алады, о&#1171ан хабарласып, ішіндегі а&#1179паратты &#1257шіре алады.

SIM-карта немесе IMEI ар&#1179ылы не істей аламыз?

Алда айтыл&#1171ан &#1241дістерден кейін телефон табылмаса, оны SIM-карта немесе IMEI ар&#1179ылы іздеуге болады.

«Алдымен &#1201ялы оператор&#1171а хабарласу керек. Олар телефонды GPS ар&#1179ылы іздеуге к&#1257мектесу керек ж&#1241не SIM-картаны б&#1201&#1171аттай алады.

Ал IMEI н&#1257мірін телефон баптауларынан, сондай-а&#1179, гаджетті&#1187 &#1179орабынан ж&#1241не кепілдік талонан іздеп табу&#1171а болады. Сондай-а&#1179, &#1201ялы оператормен шарт &#1179ажет. Код пен шартты полиция б&#1257ліміне апарып, кейін онда жо&#1171алу туралы &#1257тініш жазу керек. Осыдан кейін полицейлер &#1201ялы оператор&#1171а с&#1201раныс жасайды. &#1200рылар SIM картаны ла&#1179тырып тастаса да, IMEI ар&#1179ылы &#1179&#1201рыл&#1171ы &#1179ашан желіде бол&#1171анын к&#1257руге болады», — дейді Мадияр &#1240лжанов.

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.